Obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky pro nákup zboží v internetovém obchodě RouskyEshop.cz

I. Všeobecné podmínky

Zákazník provedením závazné objednávky potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s Obchodními podmínkami pro dodání zboží tak, jak jsou určeny prodávajícím.

Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné.

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní a poplatků, tedy cena zboží je pro zákazníka konečná, kromě nákladů na doručení zboží. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby. Platba za zboží probíhá předem na uvedený účet, za platbu prodávající nepožaduje žádný poplatek. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.


II. Doručování zboží

Prodávající odešle zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání, tedy pokud zboží není skladem, popř. je pouze na objednávku. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do 2 pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit a to v případě, že zboží bylo odesláno „na dobírku“. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. Doklad ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu elektronicky při expedici objednávky. Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je prodávající oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.


III. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo objednávky/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující. Zásilky, které budou vráceny zpět prodejci na dobírku, nebudou převzaty. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou částku.

Před odesláním zboží nás vždy předem kontaktujte prostřednictvím e-mailu: info@rouskyeshop.cz


IV. Práva a povinnosti z vadného plnění

Jakost při převzetí – pokud má převzaté zboží nedostatky, jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny a to v plné výši. Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

Zákonná práva z vad – prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy níže uvedenou možnost řešení. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy prokazatelně věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou). V takovémto případě má kupující nárok na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci; bezplatné odstranění vady opravou; přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití, tedy:

a) závady vzniklé běžným opotřebením

b) závady vzniklé nesprávným použitím výrobku.

Za poškození způsobená přepravcem e-shop nezodpovídá.